داروهای مرکبه داروخانه سلامتکده حکیم عمادالدین شیرازی


اطریفل صغیر
روغن رازیانه مرکب
شربت اسطوخدوس
اطریفل گشنیزی
روغن کدو موضعی
شربت مفرح 'گاوزبانی
اطریفل مقل ملین            
روغن گل
شربت مفرح سیبی
ایارج فیقرا
روغن خشخاش
شربت بنفشه
پودر نزله سرد
روغن سیر
شربت بادرنجبویه
پودر نزله گرم
روغن شوید
شربت گاوزبان ساده
پودر قابض
روغن سیاهدانه
شربت زوفا
پودر زکام
روغن فندق
شربت اکسیر
پودر سر شو
روغن گردوخوراکی
کپسول افراط طمث
پودر محلل
روغن گردو موضعی
کپسول رها
پودر صداع
روغن زنجبيل
کپسول کبدی
پودر وسواس
روغن اسفند
کپسول مفاصل مویزی
پودر مسمن
روغن مورد
کپسول مقل ملین
پودر ماء الجبن افتیمونی
روغن مصطکی
کپسول خبث الحدید
جلاب
روغن بزرک
کپسول جرب
جوارش مصطکی
روغن دارچین
کپسول سنگ شکن
جوارش خوزي
روغن کوهان شتر
کپسول مسهل صمغی
جوارش کمونی
روغن نارگیل
کرم آنتی فیشر
جوارش امله
روغن قسط
کرم ونوگل
حب فرزانه
روغن زیتون خوراکی
کرم هیرسوتان
حب رازی
روغن زیتون موضعی
گلقند
حب جدوار
روغن کنجد موضعی
لکورکس
رب به
روغن کنجد خوراکی
لبوب صغیر
 
دوا البلغم
منضج بلغم
روغن حنظل
سکنجبین عنصلی
منضج سودا
روغن بنفشه بادام
سکنجبین بزوری مفوه
مربای امله
روغن بادام تلخ
سکنجبین بزوری
معجون نجاح
روغن بادام شيرين
سکنجبین عنابی
کپسول روغن کرچک (کاستورکس)
روغن اترج
شربت جالینوس
قرص نروکسین
روغن بابونه
شربت اشتها آور
ماسک مصفی رنگ
روغن همیشه بهار
روغن شترمرغ
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-2-13 1:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ